Normativa

CENTROS DE PRIMARIA

NORMATIVA

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Normativa aplicada a centros de Educación Primaria.

Coñece toda a normativa actual baixo a que se regula o funcionamento e organización dos centros de Educación Primaria, ordenada por áreas e con acceso a recursos externos.

Sobre que área concreta buscas normativa?

NORMATIVA
— CENTROS PRIMARIA

1. NORMAS XERAIS

Decreto 374/1996, do 17 de outubro. Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. (DOG 21-10-96) 
> Ligazón

Orde que regula a organización dos Centros de Infantil e Primaria. Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG. 02-09-97)
> Ligazón

LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa
(DOG 15/07/2011)
> Ligazón

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG 27-01-2015)
> Ligazón

Decreto 79/2010 para o plurilingüismomo no ensino non universitario. (DOG 25/05/2012)
>  Ligazón

ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galiza e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galiza. (DOG 20/05/2011)
> Ligazón

ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. (DOG 20/05/2011)
> Ligazón

Corrección de erros (DOG 30/05/2011)
> Ligazón 

ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 20/05/2011)
> Ligazón

Convocatoria para a selección de centros da rede abalar para o curso 2012/13, cos criterios que deben cumprir os centros (DOG 20/03/2012)
> Ligazón

Real Decreto 732/1995 polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia.
> Ligazón

Orde do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados. (DOG 06/06/2008)
> Ligazón

ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
> Ligazón

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/2023.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

2. EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMLOE)

Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Primaria.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

3. EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMCE)

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014)
> Ligazón

Corrección de erros (DOG do 10 de setembro de 2014)
> Ligazón 

RDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa.
> Ligazón

Real Decreto 126/2014 polo que se establece o currículo básico da educación primaria. (BOE 1/03/2014)
> Ligazón

Real Decreto 1058/2015, de 20 de novembro, polo que se regulan as características xerais das probas da avaliación final de Educación Primaria establecida na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (modificado polo Real Decreto-lei 5/2016) 
> Ligazón

4. NORMATIVA AVALIACIÓN

Real Decreto 984/2021, de 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional.
> Ligazón

ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galiza.
> Ligazón

ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
> Ligazón

Circular 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021.
> Ligazón

ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.
> Ligazón

Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (20 de xaneiro de 2015)
> Ligazón

5. CONSELLOS ESCOLARES

Orde de 21 de outubro de 1996 que regula determinados aspectos da elección de membros e das datas de elección.
> Ligazón

Decreto 439/2009 do 11 de decembro, polo que se modifica o Decreto 374/2009. (DOG 24/12/2009).
> Ligazón

6. ADMISIÓN ALUMNADO

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
> Ligazón

Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26/12/2012)
> Ligazón

 ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
> Ligazón

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
> Ligazón

7. LIBROS DE TEXTO

ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. (DOG  30/05/2013).
> Ligazón

Curso 2012/13. ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2012/2013.
(DOG 01/06/2012)
> Ligazón

Curso 2011/12. ORDE do 13 de maio de 2011 (1º, 2º, 5º, 6º de EP, 1º e 3º de ESO, E.E.) (DOG 31/05/2011)
> Ligazón

ORDE do 16 de maio de 2011 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario que cambien de idioma de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo no ensino non universitario de Galicia, destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2011/2012 en 3.º e 4.º de educación primaria e en 2.º e 4.º de educación secundaria obrigatoria. (DOG 31/05/2011)
> Ligazón

Correción de erros.
> Ligazón

ORDE do 18 de maio de 2011 pola que se convoca e regula o programa de reposición de libros de texto e materiais curriculares nos centros sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2011/2012, nos niveis de 3.º e 4.º de educación primaria e 2.º e 4.º de educación secundaria obrigatoria para as materias que non cambian de idioma, de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo no ensino non universitario de Galiza. (DOG 31/05/2011)
> Ligazón

8. BIBLIOTECAS ESCOLARES

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2021/2022.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.