Normativa

CONVIVENCIA

NORMATIVA

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Convivencia escolar.

Obxectivos, normas e actuacións a desenvolver nos plans de convivencia de centros educativos.

NORMATIVA
— CONVIVENCIA

NORMATIVA CONVIVENCIA

Convivir.

Respectar.

Avanzar.

A convivencia escolar é a capacidade que teñen as persoas de vivir con outras nun marco de respecto mutuo e de solidariedade mutua, expresada na interrelación harmoniosa e sen violencia entre os diferentes actores e estamentos da comunidade educativa. Ten un enfoque formativo, ao tratarse dunha aprendizaxe enmarcada en obxectivos fundamentais e transversais e, á súa vez, é unha responsabilidade compartida por toda a comunidade educativa.

O plan de convivencia é o documento no que se articula a convivencia escolar e as liñas xerais do modelo de convivencia que se pretende implantar, os obxectivos específicos que fai falta alcanzar, as normas que a regulan e as actuacións que se deben realizar neste ámbito para a consecución dos obxectivos proxectados. En definitiva, é un proxecto de reflexión e pensamento no que se sinalan as liñas de actuación para a mellora da convivencia no centro docente, e por iso o proxecto educativo de cada centro incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia. Devandito plan de convivencia integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, os obxectivos, as directrices básicas e as actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras.

Desde a capacidade que ten a Xunta de Galicia en relación á regulación e administración do ensino lexislouse o tema na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que desenvolve a lei anterior.

Ademais, a Xunta de Galicia facilítanos unha ferramenta guía para os centros educativos e para o profesorado, propoñendo esquemas do procedemento corrector, modelos normalizados de axuda a centros e docentes, orientacións en condutas máis usuais, así como os Protocolos de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso.