Normativa

IDIOMAS

NORMATIVA

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Acreditacións de competencias en idiomas.

Información relevante sobre os procesos de acreditación e certificación de competencias básicas en idiomas e os currículos para cada nivel de ensinanza.

NORMATIVA
— IDIOMAS

NORMATIVA IDIOMAS

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.
> Ligazón

ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta Consellería.
> Ligazón

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012 pola que se ditan instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia (ANEXO III: PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO (B2)
> Ligazón

Decreto 239/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo de nivel avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas.
> Ligazón

ORDE do 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
>  Ligazón

Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
> Ligazón

Correción de erros ORDE 8 de setembro de 2008 (DOG, 23-10-2008)
> Ligazón

Modificación ORDE 8 de setembro de 2008 (DOG, 30-4-2012)
> Ligazón

Decreto 191/2007, do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis básico e intermedio.
> Ligazón

Real Decreto 1629/2006, do 29 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pla Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
> Ligazón

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
> Ligazón

Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos (debería dicir: centros docentes sostidos con fondos públicos) dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
> Ligazón

Orde do 30 de xuño de 2010 pola que se regulan, con carácter experimental, os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010/2011.
> Ligazón

Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.
> Ligazón

Corrección erros ORDE do 12 de maio de 2011 (DOG, 30-5-2011)
> Ligazón

ORDE do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.