Normativa

CENTROS DE BACHARELATO

NORMATIVA

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Normativa aplicada a centros de Bacharelato.

Coñece toda a normativa actual baixo a que se regula o funcionamento e organización dos centros de Bacharelato, ordenada por áreas e con acceso a recursos externos.

Sobre que área concreta buscas normativa?

NORMATIVA
— CENTROS BACHARELATO

1. NORMAS XERAIS

Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES (Decreto 324/1996)
> Ligazón

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.
> Ligazón

Orde do 19 de xuño de 1996 pola que se regula a implantación da educación secundaria obrigatoria.
> Ligazón

LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
> Ligazón

Decreto 79/2010 para o plurilingüismomo no ensino non universitario. (DOG 25/05/2012)
>  Ligazón

ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galiza e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galiza. (DOG 20/05/2011)
> Ligazón

ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. (DOG 20/05/2011)
> Ligazón

Convocatoria para a selección de centros da rede abalar para o curso 2012/13, cos criterios que deben cumprir os centros.
> Ligazón

Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 15/10/2010)
> Ligazón

Real Decreto 732/1995 polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia.
> Ligazón

Orde do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados. (DOG 06/06/2008)
> Ligazón

ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
> Ligazón

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/2023.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

2. NORMATIVA AVALIACIÓN

ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
> Ligazón

Circular 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021.
> Ligazón

Real Decreto 984/2021, de 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional.
> Ligazón

ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.
> Ligazón

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2022, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2021/22, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2022/23.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

3. NORMATIVA LOMLOE

Real Decreto 243/2022, do 5 de abril, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas do Bacharelato.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

4. NORMATIVA LOMCE

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 29 de xuño 2015).
> Ligazón

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (modificado polo Real Decreto-lei 5/2016)
> Ligazón

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
> Ligazón

Real Decreto 310/2016 de 29 de xullo polo que se regulan as avaliación finais da ESO e o Bacharelato. (BOE 30 de xullo) (Modificado polo Real Decreto-lei 5/2016)
> Ligazón

Orden PCI/12/2019, de 14 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2018-2019 (versión en castelán á espera da súa tradución no BOE)
>  Ligazón

Orden ECD/42/2018, de 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para curso 2017/2018 (versión en castelán á espera da súa tradución no BOE)
> Ligazón

RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2018 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2018/19.
> Ligazón

Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (20 de xaneiro de 2015)
> Ligazón

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/20.
> Ligazón

Circular 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2017/2018.
> Ligazón

Real Decreto 562/2017 de 2 de xuño. Regulamentación de acordo co Real Decreto-lei 5/2016. Inclúe modificación do RD 1105/2014 no que fai referencia a Educación de Persoas Adultas. Derroga o RD 1631/2006 das ensinanzas mínimas da ESO e o RD 1467/2007 do currículo básico do Bacharelato.
> Ligazón

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.( DOG 29-07-2015).
> Ligazón

ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. ( DOG 21-07-2015)
> Ligazón

ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. 
> Ligazón

ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
> Ligazón

ORDE do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

5. NORMATIVA LOE

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato en Galiza (DOG 27-6-08)
> Ligazón

rde do 29 de maio de 2008 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos de Galiza.(DOG 04/06/2008)
> Ligazón

Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se estabelece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta. (DOG 27/06/2008)
> Ligazón

Circular nº 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2013/2014
> Ligazón

Modelos oficiais da avaliación do Bacharelato. (DOG 23/09/2008)
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

6. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galiza e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.
> Ligazón

Currículos dos títulos profesionais básicos en Galiza adaptados á LOMCE.
> Ligazón

Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da FP Básica,  aproban  catorce títulos profesionais básicos, fixan os seus currículos básicos e modifica o Real Decreto 1850/2009, de 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas estabelecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE 5-3-2014)
> Ligazón

Real Decreto 356/2014, de 16 de maio, polo que se estabelecen sete títulos de formación profesional básica do catálogo de títulos das ensinanzas de FP (BOE 29-05-2014)
> Ligazón

Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15 (DOG 26-8-2015)
>  Ligazón

Orde do 10 de novembro de 2014 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 18-11-2014)
> Ligazón

Orde do 28 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 4/2/2015)
> Ligazón

ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. (DOG 22-07-2015)
> Ligazón

ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15 (DOG 13/08/2014)
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

7. CONSELLOS ESCOLARES

Orde de 21 de outubro de 1996 que regula determinados aspectos da elección de membros e das datas de elección.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

8. ADMISIÓN ALUMNADO

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
> Ligazón

Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26/12/2012)
> Ligazón

 ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
> Ligazón

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
> Ligazón

9. LIBROS DE TEXTO

ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. (DOG  30/05/2013).
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

10. BIBLIOTECAS ESCOLARES

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2021/2022.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.