Lexislación

LEXISLACIÓN LABORAL

LEXISLACIÓN

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Lexislación laboral vixente.

Coñece a toda a información relacionada coa lexislación laboral que afecta ao exercicio da docencia.

Sobre que área concreta buscas información?

LEXISLACIÓN
— LABORAL

1. ESTATUTO DOS TRABALLADORES

ESTATUTO DOS TRABALLADORES

Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

2. LEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
> Ligazón

LEI 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais.
> Ligazón

Recompilación da lexislación vixente española facilitando a aplicación da normativa en materia de prevención de riscos laborais, ao aglutinar nun mesmo espazo toda a normativa preventiva xunto coa documentación do INSST tales como guías técnicas, directrices, notas técnicas de prevención, entre outras, así como información complementaria de interese doutros organismos competentes en prevención.
> Ligazón

Acceso directo á Lei de Prevención de Riscos Laborais

3. LEI DE IGUALDADE

IGUALDADE

A igualdade de oportunidades entre mulleres e homes é un proncipio constitucional que se ven lexislando en diferentes normas de dereito nacional e internacional. Necesitamos seguir tabraballando neste ámbito para acadar a igualdade real e efectiva tanto no ámbito escolar como no laboral. 

Recollemos aquí a lexislación vixente ao respecto. Por unha banda a obrigatoriedade de elaborar un plan de igualdade, ou coeducativo, para cada centro escolar recollida na Instrución do 6 de setembro de 2019, da dirección xeral de educación, formación profesional e innovación educativa, para a elaboración de plans de igualdade no curso 2019/2020, nos centros docentes sostidos con fondos públicos de niveis non universitarios da consellería de educación, universidade e formación profesional  de novembro, de prevención de Riscos Laborais. 

Lexislación elaboración plans de igualdade.