Normativa

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

NORMATIVA

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Normativa aplicada a centros de Formación Profesional.

Coñece toda a normativa actual baixo a que se regula o funcionamento e organización dos centros de Formación Profesional, ordenada por áreas e con acceso a recursos externos.

Sobre que área concreta buscas normativa?

NORMATIVA
— CENTROS FORMACIÓN PROFESIONAL

1. NORMAS XERAIS

Lei Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional.
> Ligazón

Lei Orgánica 4/2011, do 11 de marzo, complementaria da Lei de economía sustentábel, pola que se modifican diversas leis, entre elas a Lei Orgánica 5/2002 das cualificacións e da formación profesional.
> Ligazón

Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo.(derroga o anterior RD 1538/2006 de 15 de decembro)
> Ligazón

RDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. (DOG 15/07/2011).
> Ligazón

RDE de 11 de febreiro de 2005 pola que se regulan as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior formación profesional específica. (DOG 22/02/2005)
>  Ligazón

Real Decreto 34/2008 de 17 de xullo polo que se regulan os certificados de profesionalidade.
> Ligazón

Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.
> Ligazón

Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galiza. (DOG 12/07/2010)
> Ligazón

rde do 5 de novembro de 2010  pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial. (DOG 11/11/2010)
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

2. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galiza e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.
> Ligazón

Currículos dos títulos profesionais básicos en Galiza adaptados á LOMCE.
> Ligazón

Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da FP Básica,  aproban  catorce títulos profesionais básicos, fixan os seus currículos básicos e modifica o Real Decreto 1850/2009, de 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas estabelecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE 5-3-2014)
> Ligazón

Real Decreto 356/2014, de 16 de maio, polo que se estabelecen sete títulos de formación profesional básica do catálogo de títulos das ensinanzas de FP (BOE 29-05-2014)
> Ligazón

Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15 (DOG 26-8-2015)
>  Ligazón

Orde do 10 de novembro de 2014 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 18-11-2014)
> Ligazón

Orde do 28 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 4/2/2015)
> Ligazón

ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. (DOG 22-07-2015)
> Ligazón

ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15 (DOG 13/08/2014)
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

3. CICLOS FORMATIVOS

Consulta dos currículos dos distintos ciclos formativos de FP, agrupados por familias profesionais.
> Ligazón

Consulta actualizada de toda a oferta de ciclos formativos en Galicia
> Ligazón

ORDE de 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional da FCT da formación profesional inicial. (DOG 08/03/2007). Inclúe corrección de erros (DOG 09/03/2007).
> Ligazón

Curso 2021-22. Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021-2022.
> Ligazón

4. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Orde do 26 de xullo de 2013 pola que se autorizan proxectos experimentais de FP dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.
> Ligazón

ORDE do 6 de xuño de 2014 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas entidades.
> Ligazón

ORDE do 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 3 de xuño de 2015. (DOG 28-08-2015)
> Ligazón

Orde do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento de formación asociada aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.
> Ligazón

5. CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS

Real Decreto 1128/2003 de 5 de setembro, polo que se regula o Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais.
> Ligazón

Modificación do Catálogo. Real Decreto 1416/2005, de 25 de novembro, polo que se modifica o RD 1128/2003 que regula o Catálogo Nacional das Cualificacións Profisionais.
> Ligazón

Consulta das Cualificacións Profesionais.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

6. ACREDITACIÓN COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS

Web da Consellaría para todo o relacionado coas acreditacións profesionais.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.

7. FORMACIÓN EQUIVALENTE Á FORMACIÓN PEDAGÓXICA E DIDÁCTICA

Orde ECD/1058/2013, de 7 de xuño, pola que se modifica a Orde 2645/2011, de 23 de setembro, pola que se establece a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudos de máster. BOE 12-06-2013.
> Ligazón

FSIE Galicia informará de tódalas actualizacións no eido normativo que sexan de interese para os profesionais da ensinanza.