FSIE 40 años

DOG perspectRESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/17.

Esta avaliación terá carácter mostral e unha finalidade diagnóstica. Aplicarase ao alumnado matriculado en sexto curso de educación primaria nos centros docentes seleccionados para formar a mostra e tamén ao dos centros que o soliciten.

A avaliación final de educación primaria terá como finalidade comprobar o grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, con vistas á mellora da calidade e da equidade do sistema educativo.

. A aplicación das probas realizarase os días 23 e 24 de maio de 2017.


Documentos relacionados
Acceder á RESOLUCIÓN (DOG, 16-5-2017)

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 84 anónimos e ningún membro en liña