FSIE 40 años

secundario normat inf

 

CURRÍCULO

Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G., do 23 de xuño de 2009).

Ver DECRETO (DOG, 23-6-2009)

CURRÍCULOS RELIXIÓN CATÓLICA

Orden ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria.

Ver ORDEN (BOE, 3-7-2007)

USO E PROMOCIÓN DO GALEGO

Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

Ver DECRETO (DOG, 29-6-2007)

ADMISIÓN ALUMNOS

Corrección de erros.-Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ver Corrección erros (DOG, 4-4-2007)

Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ver ORDE (DOG, 19-3-2007)

DECRETO 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Ver DECRETO (DOG, 16-3-2007)

 Banner Decalogo2

Temos 59 anónimos e ningún membro en liña