FSIE 40 años

Secundario Normat idiomas

 

ENSINANZAS IDIOMAS RÉXIME ESPECIAL: ESIXENCIAS MÍNIMAS DO NIVEL BÁSICO, CURRÍCULO DOS NIVEIS INTERMEDIO E AVANZADO E EQUIVALENCIAS CON ANTERIORES PLANS DE ESTUDOS

mini BOE paginaWReal Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.


Documentos relacionados
Real Decreto (BOE, 23-12-2017)

 

MODIFICACIÓN DA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA EN IDIOMAS

DOG perspectORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta Consellería.

Documentos relacionados

Ver DOG (7-7-2016) 

 

INSTRUCIÓNS PARA A ELABORACIÓN E ADMINISTRACIÓN DAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN E DE CLASIFICACIÓN DAS ENSINANZAS DE IDIOMAS DE RÉXIME ESPECIAL (ANEXO III: PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO (B2)).

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012 pola que se ditan instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia (ANEXO III: PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO (B2))

Documentos relacionados
Ver RESOLUCIÓN (DOG, 28-5-2012)

 

MODIFICACIÓN DA ORDE QUE REGULA A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO QUE CURSA AS ENSINANZAS ESPECIALIZADAS DE IDIOMAS DE RÉXIME ESPECIAL

ORDE do 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Documentos relacionados
Ver ORDE modificación (DOG, 30-4-2012)

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO QUE CURSA AS ENSINANZAS ESPECIALIZADAS DE IDIOMAS DE RÉXIME ESPECIAL

Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas
de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Documentos relacionados
MOI IMPORTANTE!:
Ver modificación ORDE 8 de setembro de 2008 (DOG, 30-4-2012)
Ver Corrección de erros ORDE 8 de setembro de 2008 (DOG, 23-10-2008)

Ver ORDE (DOG, 26-9-2008)

 

 Banner Decalogo2

Temos 68 anónimos e ningún membro en liña