FSIE 40 años

secundario normat fp

 

B.O.E.: PUBLICADOS CONVENIOS DE FINANCIAMENTO DO MINISTERIO E COFINANCIAMENTO DO FONDO SOCIAL EUROPEO CON DISTINTAS CCAA PARA A IMPLANTACIÓN DA FPB E A ANTICIPACIÓN DE ELECCIÓN DE NOVOS ITINERARIOS EN 3º E 4º DA ESO

mini BOE paginaWResolucións de xaneiro e febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, polas que se publican os Convenios de colaboración coas Comunidades Autónomas de Cantabria, Castela e León, Murcia, Andalucía, Aragón, Canarias, Castela A Mancha, Estremadura, Galicia, A Rioxa, Illes Balears, Principado de Asturias, Madrid, a Comunidade Foral de Navarra e a Comunitat Valenciana, polos que se articulan o financiamento por parte do Ministerio e a cofinanciación por parte do Fondo Social Europeo da implantación de Formación Profesional Básica e da anticipación da elección e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º da Educación Secundaria Obrigatoria, introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
 

RD QUE REGULA LA FP EN LA LOMCE

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ver REAL DECRETO (BOE, 5-3-2014)

 

FORMACIÓN EQUIVALENTE A LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EXIGIDA A LAS PERSONAS CON UNA TITULACIÓN EQUIVALENTE A EFECTOS DE DOCENCIA QUE NO PUEDEN REALIZAR EL MÁSTER

Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster. 

Ver BOE (BOE, 5-10-2011)

 

ORDENACIÓN XERAL DA F.P.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Ver REAL DECRETO (BOE, 30-7-2011) DEROGA el REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-92).

 Banner Decalogo2

Temos 219 anónimos e ningún membro en liña