FSIE 40 años

Secundario Normat Bac

ADMISIÓN ALUMNOS

Corrección de erros.-Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ver Corrección erros (DOG, 4-4-2007)

Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ver ORDE (DOG, 19-3-2007)

DECRETO 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Ver DECRETO (DOG, 16-3-2007)

 

REQUISITOS PROFESORES OPTATIVAS E.S.O. E BACHARELATO E PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN PARA EXERCER A DOCENCIA

Orde do 25 de novembro de 1997 pola que se regulan os requisitos que deben posuí-los profesores dos centros privados da Comunidade Autónoma de Galicia para imparti-la área de lingua galega e literatura e as materias optativas da educación secundaria obrigatoria e bacharelato; determínanse os coñecementos necesarios de lingua galega dos profesores e o procedemento de habilitación para exerce-la docencia na educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Ver ORDE (DOG, 22-12-1997) Derrogada! pola ORDE do 3 de xuño de 2011 (DOG, 13-6-2011)

DEREITOS E DEBERES DOS ALUMNOS E NORMAS DE CONVIVENCIA NOS CENTROS (MEC)

REAL DECRETO 732/1995, de 5 de mayo, por lo que se establecen los derechos y deber de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.

Ver REAL DECRETO (BOE, 2-6-1995) DEROGA el REAL DECRETO 1543/1988, DE 28 DE OCTUBRE (Ref. BOE-A-1988-29297).

Orientación sobre el procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios a alumnos (Sección 2ª del R.D. 732/1995, del 5 de mayo. BOE, del 2 de junio) por el que establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.

Ver ORIENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN EXPTE. Sección 2ª Art. 54 (BOE, 2-6-1995)

 Banner Decalogo2

Temos 88 anónimos e ningún membro en liña